PDF Tlač Email

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom...“

 

História jazykovej školy sa začala písať 1.9.1963, keď v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím jazykom. Postupne sa škola premenila výlučne na jazykovú. Prvým riaditeľom sa stal pán Ladislav Hajtáš. V škole sa začali vyučovať povinne dva jazyky, od tretieho ročníka ruský jazyk, od piateho ročníka podľa výberu – anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Do tretieho ročníka boli žiaci prijímaní z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali z jazyka slovenského, imitácie cudzieho a sluchového cvičenia. Druhým riaditeľom školy od 1.3.1971 sa stal pán Tibor Rovinský. O túto školu bol v celom meste veľký záujem a rozrástla sa na 22 triednu s vyše 600 žiakmi, ale priestory nevyhovovali podmienkam moderného vyučovania jazykov.

Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2 ( po premenovaní Nám. L. Novomeského 2 ) bola škola presťahovaná 1.9.1974 do tejto novej modernej budovy. Riaditeľom sa stal pán Imrich Fedor, zástupkyňami p. Drahomíra Sabová a p. Cecília Štegenová. Škola pokračovala v duchu svojej jazykovej tradície, boli zriadené aj triedy 1. a 2. ročníka pre žiakov z obvodu školy a nejazykové triedy.

Po nežnej revolúcii bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Magda Martončíková s účinnosťou od 1.2.1990. Do funkcie zástupkýň Mgr. Kamila Kurianová a p. Mária Tóthová, od 1.9.1992 za p. Tóthovú nastúpila Mgr. Ľudmila Matisová.

Škola s rozšíreným vyučovaním jazykov na Námestí L. Novomeského 2 oslávila 1.9.1994 svoje 20.výročie. Jadro tvorila skupina učiteľov, ktorí túto školu pomáhali zakladať : p. A. Maximová, Mgr. D. Bateľová, p. T. Tóth, Mgr. M. Martončíková, Mgr. K.Korečková, p. O. Pajdalová.

Od 1.9.1999 bola vo funkcii riaditeľky školy Mgr. Mária Ménešiová a funkcie zástupkýň vykonávali Mgr. Mária Hromjaková, Mgr. Ľudmila Matisová a Mgr. Marcela Tóthová. Vo vyučovaní cudzích jazykov - anglického, nemeckého aj francúzskeho škola naďalej pokračovala.

Všetci spomínaní sa výrazne zapísali do histórie školy.

Od 1.8.2004 do funkcie riaditeľa školy nastúpil na základe výberového konania PaedDr. Jozef Ivan a funkciu zástupcov vykonávajú : PaedDr. Dana Lancíková a RNDr. Ján Nistor.

Dňom 29.12.2004 bol zriaďovateľom odvolaný z funkcie riaditeľ školy PaedDr.Jozef Ivan a vedením školy bola poverená do výberového konania Mgr. Terézia Bialková.

1.3.2005 do funkcie riaditeľky nastúpila RNDr. Ľuboslava Ferčíková, ktorá vyhrala výberové konanie na túto funkciu. Zástupkyňami školy boli poverené Mgr.M.Tóthová pre II. stupeň a Mgr.T.Bialková pre I.stupeň.

Od 1.9.2006 vykonávajú funkciu zástupkýň : Mgr. Marcela Tóthová za II. stupeň a Mgr.,Ing. Annamária Kmiťová za I. stupeň.

1.7.2010 do funkcie riaditeľky nastúpila Mgr. Zuzana Sekelová, ktorá vyhrala výberové konanie na túto funkciu.

1.7.2010 Funkciu zástupkyne školy naďalej vykonávajú Mgr.Marcela Tóthová pre II. stupeň a Mgr.,Ing. Annamária Kmiťová pre I. stupeň.

Od 1.7.2011 vykonávajú funkciu zástupkýň : Mgr. Božena Šturmankinová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a Mgr. Mária Hromjáková pre primárne vzdelávanie.

Dňom 3.12.2012 bola vedením ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice poverená Mgr. Ľudmila Medvecová do výberového konania.

Výberovým konaním bol Radou školy zvolený nový riaditeľ školy RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, ktorý bol do funkcie riaditeľa školy menovaný 3.6.2013. Od 1.8.2013 vykonávajú funkciu zástupkýň : Mgr. Božena Šturmankinová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a PaedDr. Alena Griščíková pre primárne vzdelávanie.

> Stiahnuť bulletin< 
Nachádzate sa tu: Home Škola História školy